Brewing Tea in China

มณฑลฝูเจี้ยน ถือว่าเป็นมณฑลที่มีชื่อเสียงในเรื่องของชามากๆ ในช่วงศตวรรษที่19 ฝูเจี้ยนเคยเป็นท่าส่งออกชาที่เยอะ และคับคั่งที่สุดของจีนอีกด้วย … Brewing Tea in China